Vlchannel | Hướng dẫn UP ROM hỗ trợ xem MyK+ trên KIWIBOX S3 PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=8exq7fEC28Y